Wijzigingen Waarderingskader
VO Regulier

Veranderingen per 1 augustus 2023

In de hiernavolgende thema’s en eisen zijn wijzigingen doorgevoerd in het waarderingskader. Er is een nieuw thema toegevoegd (OP0 Basisvaardigheden), er zijn tekstuele wijzigingen doorgevoerd inclusief het weglaten van enkele zaken (OP1 Aanbod) en er zijn enkele thema’s inhoudelijk op de schop gegaan (OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding en OP3 Pedagogisch-didactisch handelen).
Overzicht waarderingskaders
In onderstaande tabbladen worden de wijzigingen toegelicht. Op het eind van elk thema vind je ook een checklist waaraan je je OnSpect omgeving dient te checken.

OP0 Basisvaardigheden

Het onderwijs in basisvaardigheden bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.
"In de nieuwe standaard Basisvaardigheden (OP0) kijken we in het funderend onderwijs naar het curriculum voor Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en burgerschap. Het gaat erom dat er op school bewuste keuzes gemaakt worden in het plannen en uitvoeren van het curriculum op de basisvaardigheden. En vervolgens kijken we of we dit terugzien in de klas. Dat betekent onder andere dat het onderwijspersoneel zich goed kan verantwoorden over de doelen waaraan ze werken."
Inspectie van het Onderwijs, 2023

Wat is er veranderd?

Dit thema is volledig nieuw ingevoerd vanaf 1 augustus 2023. De onderliggende eisen zijn daarom volledig nieuw. Vanaf 1 augustus zijn deze eisen beschikbaar in je OnSpect omgeving. Deze wijzigingen hebben betrekking op OP0 voor het VO. Extra informatie en voorbeelden hoe je deze eisen kunt invullen, vind je op de website van onze partner kwaliteitszorg.nl.

De wijzigingen

De standaard OP0 - Basisvaardigheden bestaat uit een drietal deugdelijkheidseisen. De eisen zijn als volgt:

OP 0.1 - Volledig nieuwe eis

De school heeft voor het onderwijs in de basisvaardigheid Nederlandse taal (mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven, begrippenlijst en taalverzorging) een doelgericht en samenhangend curriculum dat past bij de leerlingenpopulatie van de school. Voor Nederlandse taal is de inhoud van het curriculum ten minste dekkend voor de kerndoelen en werkt het toe naar de referentieniveaus. Het curriculum kent een logisch doorlopende opbouw van doelen en bereidt leerlingen voor op de volgende leerjaren, het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving. De uitvoering van het curriculum is herkenbaar in de onderwijspraktijk.


OP 0.2
- Volledig nieuwe eis

De school heeft voor het onderwijs in de basisvaardigheden rekenen/wiskunde (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, en verbanden) een doelgericht en samenhangend curriculum dat past bij de leerlingenpopulatie van de school. Voor rekenen/wiskunde is de inhoud van het curriculum ten minste dekkend voor de kerndoelen en werkt het toe naar de referentieniveaus. Het curriculum kent een logisch doorlopende opbouw van doelen en bereidt leerlingen voor op de volgende leerjaren, het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving. De uitvoering van het curriculum is herkenbaar in de onderwijspraktijk.


OP 0.3
- Volledig nieuwe eis

De school heeft voor het onderwijs in de basisvaardigheid burgerschap een doelgericht en samenhangend curriculum dat past bij de leerlingenpopulatie van de school. Burgerschap richt zich ten minste op bevordering van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de kennis, houdingen en vaardigheden die daarbij van belang zijn. Dat geldt evenzo voor de sociale en maatschappelijke competenties die nodig zijn in de pluriforme democratische samenleving, en de kerndoelen die daaraan gerelateerd zijn.

Wat moet ik doen?

Vanaf 1 augustus 2023 kun je aan de slag met het invullen van deze eisen. Veel van de informatie in deze eisen kwam al eerder terug in andere eisen zoals OP 1.5, OP 2.4, VS 2.1, SKA 1.4, SKA 1.5 & SKA 1.6.

Wat gaat OnSpect doen?

Wij gaan deze wijzigingen doorvoeren in jouw OnSpect omgeving. De nieuwe eisen van OP0 zijn vanaf 1 augustus 2023 beschikbaar binnen je omgeving.

Checklist

Terug naar boven
Deze wijzigingen hebben betrekking op het VO (regulier) waarderingskader. Op zoek naar andere VO kaders, of het PO kader? Klik dan hier.