Aan de slag met de subsidie verbetering basisvaardigheden

3 april 2023
Blog overzicht
Onlangs is de aanvraagronde voor de nieuwe subsidie Verbetering Basisvaardigheden gestart. In deze blog lichten we de subsidie toe en geven we suggesties voor een projectmatige aanpak.

Over de subsidie

Scholen krijgen de mogelijkheid om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren dankzij de nieuwe subsidie verbetering basisvaardigheden 2023. Het doel van deze subsidie is om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de Nederlandse taal (lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid), rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Dit zijn vaardigheden die essentieel zijn om andere kennis en vaardigheden op te kunnen doen en om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Er zijn twee subsidieregelingen beschikbaar voor scholen: de regeling Verbetering basisvaardigheden voor prioriteitsscholen en de regeling Verbetering basisvaardigheden voor overige scholen. De eerste regeling is bedoeld voor scholen met het oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ van de Inspectie van het Onderwijs, terwijl de tweede regeling openstaat voor alle andere scholen.

Met deze regelingen kunnen scholen aan de hand van effectief bewezen methoden de basisvaardigheden van hun leerlingen verbeteren. Zo kunnen scholen bijvoorbeeld extra instructie en onderwijstijd aanbieden, het onderwijspersoneel professionaliseren, werken aan klassenmanagement en effectieve leer- en ontwikkelmiddelen inzetten. Scholen kunnen de subsidie ook gebruiken voor de aanschaf van instrumenten om de voortgang te meten, zoals objectieve toetsen of leerlingvolgsystemen die vaardigheidsscores laten zien op het gebied van taal, rekenen en wiskunde.

Let op: als een school in 2022 al subsidie heeft ontvangen via de regeling Verbetering basisvaardigheden, dan kan er in 2023 geen nieuwe subsidie worden aangevraagd.

De nieuwe subsidie Verbetering basisvaardigheden biedt scholen de kans om gericht te werken aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden van hun leerlingen. Door het inzetten van effectieve methoden en instrumenten kunnen scholen de resultaten op taal, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar verbeteren en zorgen dat ieder kind zich kan ontwikkelen en meedoen in de maatschappij.

Projectmatig aan de slag

De subsidie kan worden ingezet voor projecten die gericht zijn op het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen. Door een projectmatige aanpak te hanteren, kunnen scholen hun inspanningen beter plannen, coördineren en uitvoeren. Dit kan leiden tot een hogere effectiviteit en efficiëntie en daarmee tot betere resultaten.

Een belangrijk onderdeel van de projectmatige aanpak is het bijhouden van een actie-overzicht, bijvoorbeeld met behulp van een Kanban-bord. Dit is een hulpmiddel dat oorspronkelijk veel werd gebruikt in de softwareontwikkeling, maar dat ook heel goed kan worden toegepast in andere contexten, zoals het onderwijs. Met een Kanban-bord kunnen scholen hun projecten visueel maken en het overzicht behouden van de verschillende stappen die genomen moeten worden om het project succesvol af te ronden.

Image
Voorbeeld van een Kanban-bord in OnSpect voor het project ‘Verbeteren Leesvaardigheid’

Het Kanban-bord bestaat uit verschillende kolommen, waarbij elke kolom een specifieke status van het project weergeeft, zoals ‘Te doen’, ‘Mee bezig’ en ‘Gedaan’. Elke taak of actie wordt op een kaart geschreven en op het bord geplaatst in de bijbehorende kolom. Door het bord regelmatig te updaten, kunnen scholen snel zien welke taken van het actieplan al zijn afgerond en welke nog moeten worden uitgevoerd. Dit kan helpen om de voortgang van het project bij te houden en om tijdig bij te sturen als dat nodig is.

Een ander voordeel van een projectmatige aanpak is dat het scholen kan helpen om hun inspanningen te richten op de doelen die ze willen bereiken. Door voor elk project duidelijke doelstellingen te formuleren en deze te vertalen naar concrete acties en mijlpalen, wordt het voor scholen makkelijker om hun voortgang te meten en te evalueren. Dit kan leiden tot betere resultaten en meer inzicht in welke aanpak het meest effectief is.

Kortom, door een projectmatige aanpak te hanteren en het gebruik van een Kanban-bord te overwegen, kunnen scholen de subsidie Verbetering basisvaardigheden optimaal benutten en gericht werken aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden van hun leerlingen. Dit kan leiden tot betere resultaten, meer inzicht en meer efficiëntie in de uitvoering van activiteiten. Bovendien wordt het daarmee eenvoudiger om een actieplan aan te leveren aan de inspectie.

Meten en analyseren

Naast het hanteren van een projectmatige aanpak, is het ook belangrijk om de resultaten van de inspanningen te meten en te analyseren. Hierdoor kunnen scholen inzicht krijgen in de effectiviteit van hun activiteiten en hun aanpak eventueel aanpassen om de resultaten te verbeteren. Een nulmeting van de basisvaardigheden kan daarbij een nuttig hulpmiddel zijn.

Een nulmeting is een meting van de basisvaardigheden van leerlingen aan het begin van een project of programma. Deze meting kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd met behulp van gestandaardiseerde toetsen die de vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid in kaart brengen. Door deze nulmeting uit te voeren, kunnen scholen in kaart brengen waar de leerlingen staan op het gebied van de basisvaardigheden, en wat er nog verbeterd moet worden.

Het evalueren van de resultaten is niet alleen nuttig om de effectiviteit van de activiteiten te meten, maar kan ook helpen om verantwoording af te leggen aan belanghebbenden, zoals het schoolbestuur en de Inspectie van het Onderwijs. Door de resultaten op een gestructureerde manier te presenteren en te analyseren, kan de school inzicht geven in wat er bereikt is en wat er nog verbeterd kan worden.

Digitaal zicht houden op de uitvoering van het actieplan? De kwaliteitsprojecten in OnSpect helpen je om digitaal de voortgang in beeld te brengen en te analyseren. Maak gebruik van het Kanban-bord en koppel analyses. Alles rondom de uitvoering van je subsidie op één plek!
Vraag een demo aan
Lees meer over kwaliteitsprojecten

Meer over de subsidie

Voor meer informatie over de subsidie verbetering basisvaardigheden, zie de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Steeds beter onderwijs door sturen op kwaliteitOntdek OnSpect: de digitale totaaloplossing voor onderwijskwaliteit.
Contact opnemen
Hielke Adema
Hielke Adema
Directeur OnSpect
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van OnSpect en schrijf u vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt 4 tot 6 keer per schooljaar.
Lees ook